LÅT MIG HJÄLPA ER!

Jag har arbetat inom olika företag och organisationer i Gällivare sedan jag flyttade tillbaka 2012 och förstår mig väl på de behov och den verksamhet som finns här. Därför vill jag gärna stötta framför allt företag i Gällivare med era HR-utmaningar. Läs nedan om hur jag kan hjälpa just er och er verksamhet!

CHEFSSTÖD HR/ORGANISATION

Behöver du ett tryggt och engagerat bollplank i utmanande frågor? Hör av dig!

Jag har stor vana av att fungera som chefsstöd för chefer på alla nivåer och är gärna där för dig och dina utmaningar! Antingen i form av ett tryggt och engagerat bollplank som stöd genom hela processer, löpande coachning eller kortare inhopp utifrån just dina eller era behov. 

ORGANISATIONSUTVECKLING

Låt mig stödja er i företagets utvecklingsarbete, så att ni kan fokusera på just det er verksamhet behöver för att nå era gemensamma målsättningar. Antingen med hela företagets utveckling i fokus eller grupputveckling för den mindre arbets- eller ledningsgruppen.

Som certifierad Culture Lead kan jag stödja dig i erat arbete med organisationskulturen, utifrån det utgångsläge och behov just ni står inför och på det sätt som passar er. Ser mycket fram emot dessa typer av uppdrag, antingen att finnas med som guide i förändringen under längre tid, eller för enstaka föreläsningar och workshops. 


Som certifierad inom både Ledarprofilen och Verksamhetsprofilen har jag kunskap och verktyg att arbeta utvecklande med både ledarskapet och gruppen i fokus


Övrigt jag kan bistå med är t.ex. 

 •  Medarbetarundersökningar/intervjuer
 •  Teambuilding
 •  Workshops
 •  Projektledning inom HR & organisationsområdet

REKRYTERING & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Låt mig hjälpa er att lyckas rekrytera rätt kompetens!

Att lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens är centralt för er verksamhets framgång, likväl som att arbeta systematiskt för att behålla era nuvarande medarbetare. Allt sammantaget kan vara en stor utmaning. Här kan jag komma in som en extern part och stötta er i alla, eller några av, delarna. 


Jag lägger stort fokus på kvalitet genom hela rekryteringsprocessen, från att göra kompetensprofil för aktuell tjänst, skriva en bra annons, hålla i strukturerade intervjuer, ta referenser med mer. Jag är även certifierad användare av personlighetstestet MAP och kapacitetstestet Matrigma som ytterligare ökar era chanser till en träffsäker rekrytering och introduktion av er nya medarbetare.  


Behöver ni tips kring den så viktiga introduktionen för att er nya medarbetare ska komma in i jobbet så fort som möjligt och känna hög trivsel? Självklart får ni det!  

UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Har ni behov av en utbildning eller workshop?

Jag skräddarsyr och håller engagerande i utbildningar eller workshops inom HR- och organisationsområdet för chefer och ledningsgrupper men även för medarbetare. Jag utgår från era förkunskaper och mål med insatsen och varvar kunskap med gruppdiskussioner och övningar då fokus är på ökad kunskap genom delaktighet.

Exempel på utbildningar och workshops jag nyligen har hållit i för främst chefer och ledningsgrupper, men även medarbetare/hela företag: 


 • Kultur & Kulturförändring
 • Värdegrundsworkshops; framtagande och implementering/nedbrytning av värdegrund
 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö (kränkningar, trakasserier och mobbing)
 • Mångfald, jämlikhet och diskriminering
 • Medarbetar- och lönesamtal 

 

ORGANISATORISK & SOCIAL ARBETSMILJÖ, MÅNGFALD 

Kvalitet inom dessa områden är  centrala för att vara en attraktiv arbetsgivare så att du har möjlighet att behålla duktiga medarbetare som kan fungera som ambassadörer, såväl som rekrytera nya, samt för att nå era företagsmål och uppfylla lagkrav. Jag stöttar gärna i hur du kan utveckla din verksamhet inom dessa områden, som i stora delar hänger ihop. 

Inom området Organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA) som är ett stort område, kan jag till exempel hjälpa ditt företag med


 • kartläggningar av arbetsmiljö och trivsel
 • en plan med aktiviteter för att arbeta systematiskt med OSA
 • framtagande av rutiner och mallar
 • utbildning/föreläsningar/workshops inom OSA
 • uppföljing och utvärdering av genomförda åtgäder


Mångfald är ett område jag har arbetat mycket med i alla år och organisationer. Målet är alltid att öka självreflektionen och kunskapen kring frågorna i organisationen, samt att få in ett systematiskt arbetssätt i hela företaget som vävs in i det dagliga arbetet. Syftet är att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare genom en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering där alla medarbetare ges samma förutsättningar till en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling oavsett bakgrund, kön, levnadsvillkor, ålder etc. Det bidrar dessutom till fler perspektiv, bättre utveckling för företaget och ökad lönsamhet i förlänginingen.

POLICYS, PLANER & RUTINER LAG & AVTALSTOLKNING

Jag kan hjälpa er att se över eller ta fram de policys, planer, riktlinjer och rutiner som just ditt företag behöver ha på plats utifrån arbetsmiljö och säkerhet, trivsel, tydlighet och trygghet för medarbetarna och för att det underlättar livet i stort.

Inget område är för litet eller för stort, hör gärna av dig/er för en första förutsättningslös och kostnadsfri dialog!

Exempel kan vara

 • Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete (lagkrav)
 • Rutin för hantering av kränkande särbehandling (lagkrav),
 • Strategi och dokumentation för jämställdhets- och mångfaldsarbetet (lavkrav vid mer än 25 anställda).
 • Riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (lagkrav).
 • Rutin/process för rehabiliteringsarbetet
 • Personalhandbok 
 • Lönepolicy
 • Mall för medarbetar- och lönesamtal